Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft de verplichting om een Medezeggenschapsraad (MR) op te zetten, zoals bepaald door de overheid. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van zowel het lerarenteam als de ouders van de leerlingen, die samen de raad vormen.

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de wettelijke verantwoordelijkheden van de MR vastgelegd. De MR heeft bevoegdheden voor zowel instemming als advies met betrekking tot verschillende onderwerpen. Instemming is vereist voor zaken als het vaststellen of wijzigen van het les- en zorgplan, terwijl advies wordt uitgebracht over onderwerpen zoals het lesrooster of het financiële meerjarenbeleid.

Voor onze school is sinds augustus 2008 een MR-reglement van kracht, wat verplicht is voor alle scholen. De directeur heeft dit reglement vastgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin onder andere is vastgelegd hoe vaak de MR minimaal per jaar moet vergaderen.

De samenstelling van de MR varieert afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. In ons geval bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders. De leerkrachten worden afgevaardigd door het team van De Steijaert, terwijl de ouderleden door de ouders worden gekozen via een open verkiezing, die eens in de drie jaar plaatsvindt.

Huidige leden van de MR: Oudergeleding:

  • Kimberley Ruisch
  • Ilka Ruis

Teamgeleding:

  • Robert Schutte
  • Vincent Giesbert

Onze visie voor De Steijaert omvat de volgende aspecten:

  1. We streven naar hoogwaardig onderwijs met vernieuwingen in lesprogramma's en methodieken, waarbij we de individuele potentie van kinderen zo goed mogelijk benutten. We richten ons op tijdige signalering en aanpak van hiaten, en bereiden kinderen zorgvuldig voor op het middelbaar onderwijs.

  2. We willen een veilige en plezierige omgeving creëren waarin kinderen zich thuis voelen en zich volledig kunnen ontwikkelen.

  3. Ons enthousiaste team van leerkrachten en schoolleiding streeft naar een prettige werkomgeving en is trots op hun betrokkenheid bij onderwijsvernieuwing en zorgplanontwikkeling.

  4. We hebben een proactief bestuur met visie dat gericht is op het behartigen van de belangen van leerlingen en leerkrachten, en zo de visie van de school in de praktijk brengt.

  5. We willen een school zijn die voorop loopt binnen de stichting Morgenwijzer en een voortrekkersrol speelt in het openbaar onderwijs in onze regio.

  6. We streven naar open communicatie met betrokken ouders over onderwijs, projecten, de prestaties van kinderen en de resultaten van de school.

Wat kan de MR voor u betekenen? De MR is er om de stem van de ouders te vertegenwoordigen en staat open voor communicatie. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres voor de MR: mr.steijaert@morgenwijzer.nl.

De MR-vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor geïnteresseerden.