Ondersteuning

Op de Steijaertschool streven we ernaar om Passend Onderwijs te bieden. Dit houdt in dat er onderwijs gegeven wordt, dat tegemoet komt aan de behoeften van ieder kind. De leerkracht organiseert het onderwijs in de groep zo, dat er ruimte is om kinderen met verschillende onderwijsbehoeften voldoende te begeleiden. De intern begeleider biedt hierbij ondersteuning aan de leerkracht, door mee te denken hoe dit vormgegeven kan worden. Als er extra ondersteuning nodig is voor het kind, wordt er een gesprek met de ouders gepland. In dit gesprek staat het in kaart brengen van de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind centraal.
Interne begeleiding
Op de Steijaertschool is Judith van Dijck de intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Niet alle kinderen maken dezelfde ontwikkeling door. Het is daarom belangrijk om extra aandacht te geven aan kinderen die opvallen in het leerproces. Dit kunnen kinderen zijn die het moeilijk hebben met de leerstof, maar ook kinderen die meer aankunnen dan de basisstof. Door het onderwijs zo passend mogelijk te maken, krijgt ieder kind de kans om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Om de zorg aan kinderen zo goed mogelijk te kunnen bieden, komt de intern begeleider geregeld in de klas observeren. Deze observatie kan gericht zijn op een specifiek kind, de groep als geheel of het handelen van de leerkracht. Vervolgens wordt de observatie nabesproken met de leerkracht en worden er handvatten geboden om verder te ontwikkelen.

Ook is de intern begeleider verantwoordelijk voor het opstellen van protocollen met betrekking tot extra ondersteuning (dyslexie, dyscalculie, plusleerlingen). Hierin staat beschreven welke stappen er genomen moeten worden en welke ondersteuning er geboden wordt.
Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Het onderwijsaanbod wordt hierbij afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften worden geformuleerd door aan te geven wat een kind nodig heeft, om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag hierbij is: “Wat vraagt het kind aan ons?”. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie en dergelijke het kind nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

Bij handelingsgericht werken wordt er niet alleen gekeken naar kindkenmerken, maar ook naar de kenmerken van de onderwijsleer- en opvoedingssituatie. Het begrip afstemming staat hierbij centraal. Niet alleen afstemming op het kind, maar ook met de wensen, mogelijkheden en verwachtingen van school en ouders.

Het doel is een zo helder mogelijk beeld krijgen van de onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze onderwijsbehoeften worden gebundeld in een groepsplan, waarin beschreven staat hoe het onderwijs in de groep aan alle kinderen, met verschillende onderwijsbehoeften, is vormgegeven.
Leerlingvolgsysteem (LVS)
Om de ontwikkelingen van een kind goed te kunnen volgen, verzamelen we gegevens van ieder kind. Het verzamelen van gegevens kan door het kind te observeren, maar ook door het afnemen van toetsen. De gegevens worden in het digitale dossier van het leerlingvolgsysteem ParnasSys geplaatst. De gegevens van het kind worden systematisch bijgehouden door de leerkracht, intern begeleider en directie. 
Leerlingbespreking
Wanneer een leerkracht signaleert dat de aanpak voor een bepaald kind niet geschikt is of niet lijkt te werken, wordt dit tussentijds met de intern begeleider en met u als ouder besproken. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar wat het kind wél nodig heeft. Als blijkt dat er meer of andere begeleiding nodig is, dan kan er gekeken worden naar externe ondersteuning. Hier wordt u als ouder bij betrokken.
Groepsbesprekingen
Tweemaal per jaar wordt de groep besproken aan de hand van het groepsplan door de intern begeleider en de groepsleerkracht. Daarnaast worden de individuele kinderen besproken. Er wordt gekeken naar hoe het gaat met het kind, of het kind goed in zijn/haar vel zit, of het kind voldoende groeit en of er aanpassingen voor het kind nodig zijn. 

Op basis van de bespreking wordt het aanbod aan de groep aangepast of voortgezet.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden twee keer per jaar plaats. In het rapport staat de ontwikkeling van uw kind weergeven. Tijdens de rapportgesprekken kunt u vragen stellen over de ontwikkeling en kan de leerkracht toelichting geven over het rapport.

Het is belangrijk dat u, als ouder, de leerkracht benaderd wanneer u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind.
Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Soms komt het voor dat een kind de basisvakken niet kan volgen door leerproblemen. Als dit het geval is, kan er op de betreffende vakken een aangepast programma gemaakt worden. Dit programma wordt dan volledig aangepast aan de behoeften van het kind, dit wordt ook wel een eigen leerlijn genoemd, waarbij eigen leerdoelen horen.

Als blijkt dat de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind, dan kan er gekozen worden om het kind aan te melden voor het speciaal (basis)onderwijs. Hier zit een procedure aan verbonden die samen met de intern begeleider en ouders doorlopen zal worden.


Samenwerkingsverband
De Steijaert maakt deel uit van Samenwerkingsverband Rijnstreek.
In een samenwerkingsverband werken scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs samen met als doel het bieden van passend onderwijs. De scholen maken binnen het verband afspraken over hoe de basis- en extra onderwijsondersteuning in de regio geregeld is. Zo spreken ze af wie welke kinderen het beste kan opvangen op basis van de specialisatie van de school en verdelen ze een budget voor leerlingen met speciale zorgbehoeften. Deze afspraken komen te staan in het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsaanbod moet dekkend zijn, wat betekent dat ieder kind met verschillende zorg- en onderwijsbehoeften een passende plek moet kunnen krijgen.