Onze missie

"De Steijaertschool ontwikkelt de zelfredzaamheid van kinderen in het vinden van hun plek in de samenleving en het omgaan met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen door een stevige basis van kennis en vaardigheden te bieden met uitdagend en inspirerend onderwijs dat zo georganiseerd is dat ieder kind diens talent en hoogst haalbare niveau kan ontdekken."

Wat de uitdagingen zijn voor kinderen, nu en in de toekomst...
Er komt veel op de kinderen af. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken steeds meer mogelijk. Het is essentieel dat kinderen onderscheid kunnen maken tussen kansen en verleiding, keuzes leren maken en zich kunnen focussen op wat echt belangrijk voor hen is. Zodat zij bijvoorbeeld eerder meester dan slaaf van de techniek worden. Daarnaast vragen ontwikkelingen op het gebied van media, klimaat en globalisering om bewustzijn als wereldburger. Zo komt nieuws snel van alle kanten van de aarde, waardoor het nodig is dat kinderen onderscheid leren maken tussen wat fake news is en wat feiten zijn. Dat vraagt niet alleen om kritisch denken en onderzoeksvaardigheden, daarvoor is ook een stevige basis aan kennis nodig. De uitdagingen van de toekomst kunnen we bovendien alleen samen het hoofd bieden. Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn en samen te kunnen leven met een diversiteit aan mensen. Als ieder kind leert dat het een eigen plaats in de maatschappij mag innemen, zonder de verbinding met de ander daarbij te verliezen; hoe fantastisch zou dat zijn! Als school hebben we de uitdaging om samen met ouders de kinderen daarvoor klaar te maken. Het begint bij wat de kinderen allemaal leren en de keuzes die wij samen maken.
Wat de Steijaertschool daarvoor biedt...
Wij laten kinderen hun hoogst haalbare niveau ontdekken. Een goede organisatie van onderwijs en begeleiding biedt ruimte voor individuele verschillen en vormt de basis om ieder kind de eigen talenten te laten ontplooien. Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van reflectievermogen, zodat kinderen inzicht krijgen in hun kwaliteiten en drijfveren en zo een adequaat zelfbeeld ontwikkelen. Wij maken kinderen weerbaar voor de maatschappij en stimuleren de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Naast de stevige basiskennis en basisvaardigheden ontwikkelen kinderen de noodzakelijke 21ste -eeuwse vaardigheden om als wereldburger een waardevolle rol te kunnen vervullen. Om onze rol in de samenwerking met ouders adequaat te vervullen, bieden wij hen de gelegenheid om alle relevante kennis over hun kinderen te delen en brengen wij hen op de hoogte van kennis en inzichten die helpen om passende keuzes te maken voor hun kinderen.
Hoe wij dat doen...
De Steijaertschool is gastvrij en biedt door heldere schoolregels een schoolklimaat waarin kinderen sociale veiligheid en plezier ervaren. Dat is de basis om tot leren kunnen komen. Wij willen kinderen uitdagen en stretchen om hen te laten ontdekken wat hun hoogst haalbare niveau is. Het afwisselen van inspanning en ontspanning maakt dat zij telkens weer een stap kunnen zetten. Door te laten ervaren wat zij al kunnen, groeit zelfvertrouwen. Door te laten zien wat nog meer mogelijk is, ontstaat het verlangen om te leren. Daarbij betrekken wij kinderen bij het eigen leerproces, zodat zij al vroeg keuzes leren maken op hun eigen niveau. Voor het bieden van het juiste niveau van uitdaging maken wij waar mogelijk gebruik van klassendoorbrekend werken. Dat maakt tevens de sociale omgeving van de kinderen rijk. Wij zien de school als een samenleving waarin kinderen leren om met anderen samen te leven. Wij leren hen reflecteren op hun eigen rol en invloed. Daarmee leren zij te accepteren dat anderen zijn zoals zij zijn, terwijl zij zelf kunnen kiezen hoe zij reageren op anderen. Teleurstellingen horen erbij in het leven. Hoe je ermee omgaat bepaald de kans om desondanks succesvol te zijn. Als experts in leren blijven de leerkrachten ook zichzelf ontwikkelen en werken zij voortdurend aan ons onderwijs. Het team staat midden in de samenleving, met oog voor wat daarin gebeurt. Door recente ontwikkelingen te verwerken in ons onderwijs, blijft het actueel. Daarbij zetten wij zowel moderne leermiddelen in, als dat we behouden wat aantoonbaar werkt voor kinderen. Zo blijven wij in staat om talenten te signaleren, kinderen te begeleiden en hun ontwikkeling voortdurend te stimuleren. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid bepalen ook de sfeer in de contacten naar en met ouders. Wij hebben elkaar nodig bij de opvoeding van kinderen. Ouders betrekken wij bij het leerproces van hun kind, zodat wij onze expertises en ervaringen kunnen bundelen en samen verstandige keuzes kunnen maken. Daarover zijn wij open in gesprek, in samenspraak met het kind, want hun eigenaarschap over het eigen leerproces blijft centraal staan.