Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit 13 personen, te weten 12 ouders en 1 teamlid en richt zich vooral op het organiseren en uitvoeringen van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld: sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolfotograaf, schoolreizen, slotfeest groep 8 en aan het eind van het schooljaar het zomerfeest.

Voor deze activiteiten worden weer kleinere commissies gevormd die bestaan uit oudercommissie leden en teamleden die zich bezig houden met het organiseren van de desbetreffende activiteit de uitvoering van een activiteit gebeurt, indien nodig, door de hele ouderraad.

Elke maand (behalve in de zomervakantie) komt de oudercommissie op school bijeen om de verschillende activiteiten en festiviteiten met elkaar te bespreken en voor te bereiden.

Naast de min of meer bekende activiteiten houdt de ouderraad zich ook bezig met bv. veiligheid in en om school, presentatie van de school, en het volgen van de dagelijkse gang van zaken van de Steijaertschool.
De oudercommissie heeft geen directe invloed, dat behoort tot de taak van de MR, maar we denken zeker mee en zullen indien nodig ook de MR advies en informatie geven. We willen een soort verlaagde drempel/aanspreekpunt/klankbord zijn voor de ouders met vragen,opmerkingen en/of klachten en zullen u doorverwijzen naar de juiste personen.
De oudercommissie beheert en int ook de vrijwillige ouderbijdrage, de MR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van de bijdrage en over de besteding ervan. Zonder deze vrijwillige bijdrage kunnen wij de activiteiten en festiviteiten niet bekostigen.
De oudercommissie stelt jaarlijks een begroting op voor het hele schooljaar, en deze wordt beoordeeld door de MR.

Een oudercommissielid wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar en is mogelijk herkiesbaar. Bij meerdere geïnteresseerden voor een vacature, vindt er een verkiezing plaats. De voorzitter,penningmeester en secretaris worden gekozen binnen de oudercommissie.

Wilt u zich ook inzetten binnen de oudercommissie? Aarzel niet en spreek een van ons aan, we zijn heel erg blij met enthousiaste ouders die mee willen helpen om de Steijaertschool nog leuker te maken.

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.