Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een Medezeggenschapsraad?

Iedere school wordt vanuit de overheid verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Een afvaardiging van zowel het team van de leerkrachten als ouders van de leerlingen nemen zitting in de raad.

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de wettelijke verantwoordelijkheden van de MR vastgelegd.

De MR heeft een instemmingsbevoegdheid en een adviesbevoegdheid over een tal van voorkomende onderwerpen. Instemmingsbevoegdheid over zaken als vaststelling of wijziging van het leerplan of zorgplan, adviesbevoegdheid over zaken als vaststelling of wijziging van het lesrooster of hoofdlijnen financieel meerjarenbeleid.
Een MR-reglement (voor alle scholen verplicht) is sinds augustus 2008 van kracht voor onze school. De schoolleider heeft dit reglement vastgesteld en ter instemming aan de raad voorgelegd. Tevens is een huishoudelijk reglement vastgesteld waarin bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel vergaderingen minimaal door de MR gedurende een jaar dienen te worden belegd.

Wie zitten in de MR?
De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Dit betekent voor onze school dat de MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De leerkrachten voor de MR worden door het team van de Steijaert afgevaardigd. De ouderleden van de MR worden door middel van een open verkiezing door de ouders gekozen. Deze verkiezing vindt eens per drie jaar plaats. 

De huidige formatie van de MR:

Oudergeleding:
Esther Monfils
Frank van Kleef

Teamgeleding:
Ans Geelen
Suzanne Wesselman

Wat vinden wij?
Wij vinden dat de Steijaert een school moet zijn die je herkent aan de volgende punten:

  1. Hoge kwaliteit onderwijs: vernieuwingen in lesprogramma’s en methodieken en begeleiding van kinderen waarbij individueel het potentieel zo goed mogelijk wordt benut met tijdige signalering van hiaten (en aanpakken daarvoor) en een zorgvuldige voorbereiding op het middelbaar onderwijs
  2. Veilige en plezierige omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en zich ten volle kunnen ontplooien
  3. Een enthousiast team van leerkrachten en schoolleiding die zich in een plezierige werkomgeving kunnen ontplooien en er trots op zijn aan de school verbonden te zijn van onderwijsvernieuwing en zorgplan ontwikkeling, en zo actief meebouwt aan
  4. Een ondernemend bestuur met visie dat doelgericht de belangen van leerlingen en leerkrachten en daarmee de visie van de school realiseert
  5. Een school die een voortrekkersrol heeft binnen de stichting SOPORA op het gebied het Openbaar Onderwijs in onze regio.
  6. Open communicatie met enthousiaste en betrokken ouders over onderwijs, projecten en prestaties van het kind en resultaten van de school

Wat kan de MR voor u doen?
De MR wil een spreekbuis zijn voor ouders en staat open voor communicatie. U kunt met ons in contact treden op het e-mail adres voor de MR: mr@steijaertschool.nl
De MR-vergaderingen zijn openbaar en voor belangstellenden toegankelijk. Via de maandbrief en de internet-site houden wij u op de hoogte houden van de voortgang onze werkzaamheden.

Lees het huishoudelijk reglement
Lees het MR reglement

2018-2019

Notulen 10 oktober 2018

Notulen 6 september 2018

2017-2018

Notulen 16 mei 2018

Agenda 8 mei 2018

Notulen 11 april 2018

Notulen 14 maart 2018

Jaarverslag 2016-2017

2016-2017

Notulen 12 april 2017

Notulen 15 maart 2017

Notulen 7 december 2016

Notulen 2 november 2016

Notulen 14 september 2016

Agenda 14 september 2016

Jaarverslag-2015-2016

2015-2016

Notulen 18 mei 2016

Notulen 9 maart 2016

Notulen 10 februari 2016

Notulen 13 januari 2016

Notulen 4 november 2015

Agenda 4 november 2015

Notulen 16 september 2015

Jaarverslag 2014-2015

2014-2015

Jaarplanning 2014-2015

Notulen 20 mei 2015

Notulen 11 maart 2015

Notulen 14 januari 2015

Notulen 05 november 2014

Notulen 17 september 2014

2013-2014

Jaarplanning 2013-2014

Notulen 17 juni 2014

Notulen 13 mei 2014

Notulen 15 aprili 2014

Notulen 25 februari 2014

Notulen 22 januari 2014

Notulen 5 november 2013

Notulen 17 september 2013

Jaarverslag 2012-2013

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook